Adatkezelési tájékoztató

a https://loscarballos.com weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére

 1. Bevezetés

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Csak olyan személyes adatokat (Név, Telefonszám, email cím, rendezvény dátuma) kezelünk és csak addig, amíg az ajánlattétel és együttműködés aktualitással bír és amely információk az ajánlattétel és a kapcsolattartás megvalósulásához létfontosságúak. Az érintett által saját döntéséből, önként megadott adatokat soha nem továbbítjuk harmadik személyeknek, kivéve, ha az érintett ehhez kifejezetten és egyértelműen hozzájárul és ezt kéri.

 1. Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:
Név / cégnév: MyLittleWorld Kft.
Székhely: 1042 Budapest, Kassai utca 10. VI. em. 36.
Adószám: 22784072-2-41
Nyilvántartási szám (NAIH): [*]
Weboldal megnevezése, címe: Los Carballos, https://loscarballos.com
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://loscarballos.com/adatkezelesi-tajekoztato
 1. Az adatkezelő elérhetőségei:
Név / cégnév: MyLittleWorld Kft.
Székhely: 1042 Budapest, Kassai utca 10. VI. em. 36.
Levelezési cím: 1042 Budapest, Kassai utca 10. VI. em. 36.
E-mail: info@loscarballos.com
Telefon: +36 30 591 1951
 1. Fogalommeghatározások
GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 1. Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
 1. Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 1. Weboldalon történő regisztráció
Adatkezelés megnevezése: Marketing, értékesítés
Adatkezelés célja: Ajánlatadás, ajánlatkérés, szerződéskötés
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek
Az érintettek köre: minden érdeklődő lehetséges leendő vevő
Az érintettekre vonatkozó adatok: név, e-mail, telefon
Az adatok forrása: weboldal (kapcsolatfelvevő űrlap), email fiók
Az adatok kezelésének időtartama: a szerződés megkötésének időpontja
Az adatkezelés jellege: elektronikus

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.

A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és esetleges alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 1. Megrendelés leadása, szerződéskötés
Adatkezelés megnevezése: ügyvitel
Adatkezelés célja: a szerződés megkötése
Az adatkezelés jogalapja: szerződéses
Az érintettek köre: a szerződő vevők/ügyfelek
Az érintettekre vonatkozó adatok: név, cím, szemigszám, e-mail, telefonszám
Az adatok forrása: e-mail fiók
Az adatok kezelésének időtartama: a szerződéses jogviszony végéig vagy a törlés kéréséig
Az adatkezelés jellege: elektronikus
Adatkezelés megnevezése: Szerződéses partnerek nyilvántartása
Adatkezelés célja: a szerződésben foglalt feladatok elvégzése
Az adatkezelés jogalapja: szerződéses
Az érintettek köre: a szerződő felek
Az érintettekre vonatkozó adatok: név, cím, szemigszám, e-mail, telefonszám
Az adatok forrása: e-mail fiók
Az adatok kezelésének időtartama: a szerződéses jogviszony végéig vagy a törlés kéréséig
Az adatkezelés jellege: elektronikus és papír alapú
 1. Minőségbiztosítás
Adatkezelés megnevezése: minőségbiztosítás
Adatkezelés célja: minőségbiztosítás céljából egyes dokumentumok megőrzése
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek
Az érintettek köre: a szerződő felek
Az érintettekre vonatkozó adatok: név, cím, e-mail
Az adatok forrása: e-mail
Az adatok kezelésének időtartama: a szerződéses jogviszony után 8 évig
Az adatkezelés jellege: elektronikus
 • Számlakiállítás
Adatkezelés megnevezése: pénzügy, számvitel
Adatkezelés célja: a pénzügyi számviteli törvényeknek megfelelni
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség
Az érintettek köre: a szerződő felek
Az érintettekre vonatkozó adatok: név, cím, e-mail
Az adatok forrása: pénzügyi számlázási rendszer
Az adatok kezelésének időtartama: a számviteli törvényben meghatározottak alapján – 8 év
Az adatkezelés jellege: elektronikus és papír alapú
 • Adatmorzsák (Cookies)

Az adatkezelő a a weboldalán adatmorzsákat (cookies) használ, amelyek olyan szöveges adatfájlok, amelyeket az oldalra látogató számítógépe tárol. Az ilyen adatmorzsákban egyéni azonosítók kerülnek rögzítésre, amelyek alapján az adatkezelő magasabb szintű szolgáltatást tud nyújtani a weboldala látogatása során, valamint ezen adatmorzsák alapján üzleti ajánlatot tud tenni az érintetteknek. Az adatmorzsákat az érintettek korlátlanul bármikor törölhetik saját internetböngészőjük beállításainál.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja.

A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők.

A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 • Böngészési szokásokat vizsgáló követőkódok

Az adatkezelő az online felületein integráltan (pixel) használ az odalátogatók böngészési szokásait vizsgáló algoritmusokat. Ezen algoritmusokat az alábbi, harmadik országban működő szervezetek szolgáltatják, mint adatfeldolgozók:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States

YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, United States

Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, United States

Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, United States

MailChimp – The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308, United States

A böngészési szokásokat vizsgáló algoritmusok általános működési elve, hogy az online felület látogatása során a weboldalba beépített adatelem (pixel) jelzést küld az adatfeldolgozónak a látogatás tényéről. Amennyiben az érintett rendelkezik az adatfeldolgozóknál saját fiókkal, úgy az adatfeldolgozó összekapcsolhatja a látogatás tényét az érintett személyes fiókjával. Az adatfeldolgozók által gyűjtött adatokról az érintettek korlátozás nélkül információt szerezhetnek és rendelkezhetnek az általuk kezelt személyes fiókokban az adatkezelőknél. Így ezen böngészési adatok törlését is kérhetik.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja.

A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a követőkódok használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők.

A követőkódok használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi oldalakon ismerheti meg:

Facebook: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Google Analytics: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Youtube: https://www.youtube.com/yt/about/policies/

Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

Pinterest: https://about.pinterest.com/privacy-policy

Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

 • Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Instagram, stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

Az érintettek köre: valamennyi a weboldalra érkező felhasználó.

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

 • Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató: Server Hosting adatok

Név / cégnév: Tárhely.Eu Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4.
Adószám: 14571332-2-42
E-mail: support@tarhely.eu

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, jogszabályon alapuló adatkezelés valamint az adatkezelő jogos érdeke.

 • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
A tájékoztatás kéréshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A helyesbítéshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A törléshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A zároláshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
A tiltakozáshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt emailben tájékoztatjuk.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség: Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu

URL https://naih.hu

koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

 • Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

 1. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 2. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.